Necə sürətli satmaq?

Premium VIP

Siz elanı olan elanların siyahısında 7-günlük önə (irəli) çəkirsiniz.

- 10 dəfə çox baxış

- 5 dəfə çox reaksiya

- Satış daha tez baş tutur

İrəli çəkmək

Elanı həmin bölmədə olan elanların siyahısında önə (irəli) çəkirsiniz. 

Bu, sayt istifadəçilərinin diqqətini sizin elana yönəltmək üçün əlverişli üsuldur. 

Bu siyahıda birinci olun və siz baxış sayı üzrə lider olacaqsınız. 

Fərqləndirmək

Elan istifadə olunduğu müddət ərzində sarı fonla qeyd olunur və digərlərindən bununla seçilir.  

Elanın belə seçilməsi — Sizin elanınızı digərlərinin arasında daha əlvan və gözəçarpan etmək üçün əla üsuldur.

Təcili

Məhsulunuzu satmayana qədər, elanınızı təcili kimi qeyd edin.

- Siz daha çox diqqət cəlb edirsiniz, deməli daha çox nəticə əldə edə bilərsiniz

- Sizin elanınız digərlərinin arasında daha çox nəzərə çarpır


Yeni elan təqdim et Elan yerləşdir
Bərkitmək

Elanı bərkitməklə, siz elanı həmin bölmədə olan elanların siyahısında 5-günlük önə (irəli) çəkirsiniz.

- 10 dəfə çox baxış

- 5 dəfə çox reaksiya

- Satış daha tez baş tutur

Fərqləndirmək

Mağazin 7 gün ərzində sarı fonla qeyd olunur və digərlərindən bununla seçilir.  

Mağazin belə seçilməsi — Sizin mağazinizi digərlərinin arasında daha əlvan və gözəçarpan etmək üçün əla üsuldur.


Mağaza aç Mağaza aç